ورود به پورتال دانشجویی

تدوین رشته‌های تحصیلی جدید توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی متناسب با نیاز بازارکار حوزه رفاه اجتماعی

29 مهر 1396 18:00

معاون دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، گفت: ما به دنبال تدوین رشته‌های تحصیلی جدیدی هستیم که با نیازهای روز بازارکار در حوزه رفاه اجتماعی، همخوانی داشته باشند.

مهدی فقانی در حاشیه بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی شهرستان گناباد در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران این شهرستان، با بیان اینکه "موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در بحث تدوین رشته‌ها رویکرد تمرکززدائی دارد"، افزود : این اختیار را  به مراکز آموزشی تابعه در استان‌ها داده شده که رشته‌ها را براساس نیازهای محلی و استانی تدوین نمایند.

وی رویکرد توسعه ای موسسه را رویکرد توسعه کیفی توصیف و اعلام کرد: اساسا مراکز آموزش علمی کاربردی از نسل سوم دانشگاه ها محسوب می شوند که بر اساس مهارت محوری تاسیس شده اند.